100 jier Tiny Mulder

Studinten fan de learare-oplieding Frysk oan de NHL Stenden Hegeskoalle hawwe ferskate gedichten fan Tiny Mulder foardroegen. In pear wiken wiene de earste resultaten te hearren en besjen. No folget de rest fan de foardrachten.

Lês mear...

Yn 2020 is der, yn opdracht fan Tresoar, in picture poem publisearre oer it gedicht 'O sa te wurden' fan Tiny Mulder. Besjoch hjirûnder de picture poem en de tekst fan it gedicht. Klik hjirre foar alle picture poems dy't der makke binne. 

Lês mear...

Op twa plakken yn Fryslân is in strjitnamme neamd nei Tiny Mulder. Ein april 2019 kaam der fanwege har fersetsferline yn de Frijheidswyk yn Ljouwert in ‘Tiny Mulder-plantsoen’. In jier earder, op 4 maaie 2018 waard yn har berteplak De Sweach it buordsje ‘Tiny Mulder-plein’ ûntbleate (foar De Buorskip oer). By dy lêste gelegenheid spriek Geart de Vries ûndersteande wurden.

Lês mear...

Yn it lêste oarlochsjier fûn der in foarfal plak dat grutte yndruk makke op de jonge Tiny Mulder, trouwens, net allinnich op harsels, it hiele ferset yn Smellingerlân wie fan slach.

- Troch Otto Kuipers, Tresoar

Lês mear...

Tiny Mulder har boek Tin iis ferskynde yn 1981. Dêrnei hat it boek net minder as seis printingen belibbe. De Nederlânske oersetting, dy't de skriuwster sels makke en ferskynde ûnder de titel Gevaarlijk ijs (1987), waard ek faak op 'e nij printe. Dy sifers sizze genôch, mar ek út in lêzersûndersyk fan de Leeuwarder Courant yn 2006 die bliken dat Tin iis boppe-oan de populariteitslistjes stie. It wie mei De sûnde fan Haitze Holwerda yn dat jier it meast wurdearre boek út de Fryske literatuer. Hoe is dat te ferklearjen?

- Troch Gerbrich de Jong

Lês mear...

Foar in auteur as Tiny Mulder dy't graach kreatyf mei taal omgie, genoat fan it boartsjen mei taal, binne der net allinnich mooglikheden yn eigen wurk. Wurk fan 'soartgenoaten' lykas James Krüss en yn it bysûnder Lewis Carroll biedt dan likegoed in útdaging.

- Troch Jant van der Weg

Lês mear...

Yn 1959 skreau de auteur yn De Strikel: ‘Alle foarmen fan journalistike en net-journalistike skriuwerij hie ik sahwat by de hân hawn, útsein it skriuwen fan in roman en fan bernelektuer.’ In bernerubryk yn it Friesch Dagblad wie Tiny oanpraat en se hie der ek net folle fidúsje yn. Mar dat dat in ferkeard oardiel wie, die al gau bliken: se koe net mei de taseine oardel kolom ta. En de bern hellen har, sa’t se skreau, yn harren bernewrâld, dêr’t in ferteller mei fantasy tige wolkom is. Fan 1951 oant 1983 fersoarge se dy rubryk. It wie in twatalige rubryk, al stie it Frysk wol sintraal mei taalleskes en benammen yn de briefkerij mei har jonge lêzers. Se frege de bern materiaal foar de rubryk te leverjen yn de foarm fan ferhalen, ferskes en tekeningen. Dat se genôch stof leveren, docht wol bliken út in sammelbondel dy't yn 1976 ferskynde by it 25-jierrich jubileum fan de rubryk. It boekje belibbe sels noch in twadde printinge (1977).

- Troch Jant van der Weg

Lês mear...

Studinten fan de learare-oplieding Frysk oan de NHL Stenden Hegeskoalle hawwe ferskate gedichten fan Tiny Mulder foardroegen. Fiif resultaten binne hjirûnder te sjen en hearren. De oare foardrachten folgje oer in pear wiken.

Lês mear...

Al meteen na de oorlog vertrokken duizenden Nederlanders naar Canada. Journalist Tiny Mulder van het Friesch Dagblad zocht een aantal van hen in 1947 op in Ontario. Haar boodschap aan het thuisfront: voor de christelijke landverhuizer is Canada een goede keus.

- Door Abe de Vries

Lês mear...