Studinten fan de learare-oplieding Frysk oan de NHL Stenden Hegeskoalle hawwe ferskate gedichten fan Tiny Mulder foardroegen. Fiif resultaten binne hjirûnder te sjen en hearren. De oare foardrachten folgje oer in pear wiken.

'Juffer Goedekoop' troch Sijmon van Abbema:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'It skiep Elizabeth' troch Marije de Haan:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'De stêd in wûnder' troch Mark Hanenburg:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

‘Linelanelútsje’ troch Anne Jan van der Meulen:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

‘Der sille dagen komme’ troch Marleen de Ruiter:

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Lês ek yn it dossier oer Tiny Mulder: 'Het vriendelijke gezicht van Canada', skreaun troch Abe de Vries.