Studinten fan de learare-oplieding Frysk oan de NHL Stenden Hegeskoalle hawwe ferskate gedichten fan Tiny Mulder foardroegen. In pear wiken wiene de earste resultaten te hearren en besjen. No folget de rest fan de foardrachten.

'Taal nûmer ien' troch Mark Hanenburg

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'Frou mei paraplu' troch Geart Tigchelaar (dosint)

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

'Do kinst' troch Pieter Zwart

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

Hnskrift Tiny Mulder 1 

Hânskrift fan 'Frou mei paraplu', skreaun troch Tiny Mulder. Boarne: Kolleksje Tresoar. Klik op de ôfbylding foar grutter formaat.

Lês/harkje ek yn it dossier oer Tiny Mulder:
- 'Het vriendelijke gezicht van Canada', skreaun troch Abe de Vries.  
- 'Foardracht gedichten Tiny Mulder', studinten drage gedichten foar.
- 'Tiny Mulder skreau ek foar bern', skreaun troch Jant van der Weg.
- 'Oersettingen fan berneliteratuer troch Tiny Mulder', skreaun troch Jant van der Weg.
- 'It suksesresept fan "Tin iis"', troch Gerbrich de Jong.
- 'Tiny Mulder en de oarloch', troch Otto Kuipers, Tresoar.
- 'Wer triennen', troch Geart de Vries.
- 'Picture poem 'O sa te wurden'