Hoe seach Waling Dykstra God? Douwe Kalma bekritisearre it Godsbegryp fan Dykstra, want Dykstra soe neat ferstean fan “it mystike” yn ‘e godstsjinst (sjoch Abe de Vries syn Foarwurd by syn blomlêzing fan Dykstra’s gedichten, Duvelskeunstner). Kalma giet der lykwols oan foarby dat Godsbegryp altyd twa kanten hat:

  • it mystyk-spirituele dat him uteret yn bygelyks kearskes brâne, meditaasje, yoga
  • it sosjaal-humanistyske dat him uteret yn bygelyks jild of tiid oan earmen of siken jaan

It Godsbegryp fan Waling Dykstra is streekrjocht ferbûn mei de sosjaal-humanistyske kant. Dêr kin dan ek in rop om rjochtfeardichheid efter wei komme, en politike stânpunten. Dy politike kant komt dúdlik út yn it gedicht 'Krysttiid 1899'. Waling giet in tal politike kwestjes út syn tiid by del, lykas de ûnfoege manipulaasjes fan ‘e machthawwers om it anti-Joadske Dreyfus-proses hinne:

Dy Dreyfusboel yn ’t Frânske ryk
Wie ommers ek gjin spul yn ’t lyk.
Sa hearde en seach men ’t nearne.
Dy stoarje het ús iepenlein
Dat grutten fan ’e wrâld yn ’t ein
Foar gjin skandalen steane.

By sokken is de godstsjinst wei.
Ei nee! hja woene op festeldei
Har stjonkbedriuw wol stake
En teagen froed nei tsjerke ta.
De duvel en syn maten ha
Dêr, tink ik, tige om lake.

Lês mear...

Oer Waling Dykstra en syn tiid

Waling Gerrits Dykstra (1821, Froubuorren-1914, Holwert) is ien fan de belangrykste Fryske skriuwers fan de njoggentjinde iuw. De omfang fan syn literêre produksje is amper te befetsjen en beslacht inkeld al mear as 120 boeken en boekjes, neist in net te tellen oantal los yn tydskriften publisearre bydragen. Op allerhanne terrein is er aktyf, as roman- en ferhaleskriuwer, dichter, tydskrifteredakteur, foardrager, toaniel- en lieteskriuwer, sjoernalist, folksferhalesamler en letter ek as gearstaller fan it earste Frysk wurdboek.

Lês mear...

Wa wie Waling Dykstra? Om dy fraach te beantwurdzjen hat Abe de Vries, gastkurator fan de tentoanstelling yn Obe, in nije biografy foar op Sirkwy skreaun. Dy biografy jout in byld fan syn libben, mar benammen oer syn wurk. Men krijt in goede yndruk fan it ûnbidich soad wurk dat Dykstra ferset hat.

Lês mear...

Waling Dykstra (1821-1914), bakker, boekbiner en -ferkeaper, is ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Likernôch 75 jier lang hat dizze autodidakt de Friezen leard om har eigen taal te lêzen, te skriuwen en om der yn te sjongen en toaniel yn te spyljen. Syn ynfloed as skriuwer, dichter, sjoernalist en folkskundige op de Fryske taal en kultuer is grutter as dy fan hokker oare skriuwer ek. Syn maatskippij-krityske toan, striid foar it Frysk en ynset foar sosjale rjochtfeardigens en emansipaasje fertsjinje mear as hûndert jier nei syn dea ús folle omtinken. Fan 21 septimber ôf is de tentoanstelling 'Waling Dykstra - Foarútgong' te sjen yn Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Mei dy tentoanstelling bringt Tresoar Waling Dykstra wer yn it Fryslân fan hjoeddedei.

Lês mear...