De studinten fan de learare-oplieding Frysk oan de NHL/Stenden Hegeskoalle hawwe har de ôfrûne tiid ferdjippe yn Waling Dykstra en syn wurk. Sa hawwe sy de útstalling yn Obe besjoen en dêrnei te set west mei De sulveren rinkelbel. Dat boek fan Dykstra út 1856 hat as ynspiraasje tsjinne foar in harkspul, dêr’t Waling-om ta libben brocht wurdt. In part út De sulveren rinkelbel wurdt sadwaande op in nije wize ferteld. Op it Youtubekanaal fan literêr tydskrift Ensafh is it harkspul te finen, sjoch hjirûnder.

Dit harkspul is de lêste bydrage yn it digitale dossier oer Waling Dykstra.

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.