Lês no in priuwke fan it boek It heamiel by Gealeboer fan Waling Dykstra op Sirkwy.

It heamiel by Gealboer is Dykstra syn earste mingelbondel mei sawol ferhalen as gedichten ('rym en onrym') en ferskynde yn 1850. Men fynt hjir flot en mei humor fertelde sketsen út it deistich libben fan doarpslju en boeren, mar ek treffe jin sosjale krityk en romantyske aksinten. De nije útjouwer Ippius Fockens yn Frjentsjer advertearre der ek bûten Fryslân mei. It heamiel hie grut súkses en waard werprinte yn 1853, 1854, 1860.

00000007

00000008 

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

 

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

>> Besjoch it hiele boek digitaal op Delpher.