Lês no in priuwke fan it boek De silveren rinkelbel (printinge 1866) fan Waling Dykstra op Sirkwy.

Net modern neffens komposysje en psychology, mar wol de earste roman yn it Frysk. Dykstra skilderet hjir de patriottetiid yn Stiens yn it lêst fan de achttjinde ieu, dêr't oer heard hie yn famyljeferbân. It wurk wurdt noch altyd romme as in foarbyld fan syn natuerlike fertelkeunst, dy't net ûnder docht foar de bêste Hollânsktalige foarbylden. Ferskynd yn 1856 en werprinte yn 1866, 1887, 1908, 1930, 1950, 1987, 2003. In Hollânske oersetting, fan Dykstra sels, seach it ljocht yn 1857.

100000003 

100000005

100000006

100000007

100000008

100000009

100000010

100000011

100000012

100000013

>> Besjoch it hiele boek digitaal op Delpher.
>> Lês de útjefte út 2003 op DBNL.