Lês no in priuwke fan it lieteboek Doaitse mei de Noardske balke (printinge 1853) fan Waling Dykstra op Sirkwy.

De earste bondel mei Frysktalige lieten dy't brede yngong fûn. De meldijen kamen faak fan bekende Hollânsktalige sankjes, dêr't Dykstra nije teksten op makke. It doel wie foaral om mear Frysk op strjitte te krijen. Bysûnder populêr waard 'Myn Mary' ('Dêr yn dat tropke beammen, / Dêr stiet dy âlde toer'). Doaitse ferskynde yn 1848 en waard werprinte yn itselde jier, 1850, 1853, 1858 en yn in lúkse edysje noch in kear yn 1897.

200000003

200000002 

200000004

200000005

200000006

200000007

200000008

200000009

200000010

200000011

200000012

>> Besjoch it hiele boek digitaal op Delpher.